Auktorisation

– En trygghet för beställaren!

I Boverkets konstruktionsregler; BKR 94, anges i råden under 8:56 rostskyddat ”krav på tekniska och personella förutsättningar vid rostskyddsmålning kan anses vara uppfyllda, om företaget är godkänt av Auktorisationsnämden för rostskyddsmålning”.
TBM är auktoriserad typ F & typ V: för målning på fältarbetsplatser och i fast verkstadslokal.

Krav för auktorisation

De krav som gäller är följande:

  • Företaget skall ha väl dokumenterad kompetens hos ansvarig ledning. Med ansvarig ledning avses personer som svarar för kalkylering, anbud, planering och genomförande av uppdrag. Krav ställs också på hur företaget genomfört uppdrag såväl tekniskt som tidsmässigt och organisatoriskt samt på behandling av eventuella reklamationer.
  • Företaget skall ha erforderlig teknisk utrustning samt lämpliga lokaler. Olika krav ställs beroende på vilken auktorisation företaget söker; typ F eller V.
  • Företaget ska ha en tillfredsställande intern kontroll. Minimikravet är att företaget följer anvisningarna för kontroll i Boverkets handbok för stålkonstruktioner (BSK). Namngiven person ska ansvara för kontrollen.
  • Företaget ska tillämpa ett av nämnden godkänt kvalitetssystem.
  • Företaget skall ha tillfredsställande ekonomisk stabilitet. En branschkunnig ekonomisk konsult granskar bl a de senaste två boksluten och gör en totalbedömning.
  • Företaget ska tillämpa nämndens normgaranti.