Rostskydd

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som därför har vidsträckt praktisk tillämpning och stor ekonomisk betydelse.

Rostskyddssystem
Bara i speciella fall används en rostskyddsfärg ensam. Det vanliga är att en rostskyddsmålning byggs upp genom en lämplig förbehandling samt med två eller flera färgprodukter till ett rostskyddssystem, där de enskilda produkterna–grund-, mellan- och täckfärger- har funktioner som kompletterar varandra.

Förbehandling
Förbehandlingen utgör en viktig del av rostskyddssystmet, kanske den viktigaste med avseende på systemets tekniska livslängd.

Grundfärg
Grundfärgen skall väta underlaget väl och ge färgskiktet varaktig vidhäftning mot underlaget. Den skall hindra uppkomst av rost under färgsystemet samt förhindra att korrosionen sprider sig från skador i färgen. Grundfärgen innehåller därför som regel aktiva rostskyddspigment.

Mellanfärg
Mellanfärgen är ofta av så kallad tjockfilmstyp, vilket är väsentligt för att bygga upp systemets totala skikttjocklek med få färgskikt. En annan viktig uppgift för mellan färgen är att ge ett skikt mellan grund- och täckfärg med god vidhäftning mot båda. Detta gäller särskilt vid montering av större stålkonstruktioner, eftersom det då kan gå långa tider mellan appliceringen av de olika skikten i rostskyddssystemet. Mellanfärgen bidrar också till att förbättra systemets förmåga att isolera stålytan mot fukt och föroreningar.

Täckfärg
Täckfärgens funktion är att ge rostskyddsystemet tillräcklig motståndskraft mot den omgivande miljön och att ge en estetiskt tilltalande yta.